แสดงรายละเอียดข่าวกำหนดการ/ระเบียบการ พิธีร่วมถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ช่วงแรก(สำหรับนักศึกษา)

กำหนดการ/ระเบียบการ พิธีร่วมถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ช่วงแรก(สำหรับนักศึกษา) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการ/ระเบียบการ พิธีร่วมถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ช่วงแรก(สำหรับนักศึกษา)

เวลา 07.00 น.   นักศึกษาพร้อมกัน ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 08.00 น.  ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา 09.00 น.  เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์(ช่วงแรก) โดยประธานในพิธีเริ่มถวาย
ดอกไม้จันทน์เป็นลำดับแรกประชาชนเริ่มถวายดอกไม้จันทน์ เป็นต้นไป(จนถึงเวลาประมาณ 15.00 น)

นักเรียน/นักศึกษา
ชุดเครื่องแบบตามสังกัดประดับเครื่องหมายไว้ทุกข์(รองเท้าสำหรับนักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ 2-4ให้สวมรองเท้าผ้าใบสีขาว หรือรองเท้าหุ้มส้น)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ