แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในหมวดอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฎหมายเบื้องต้น กิจกรรมหลักจำนวน 14 ชั่วโมง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในหมวดอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฎหมายเบื้องต้น กิจกรรมหลักจำนวน 14 ชั่วโมง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในหมวดอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฎหมายเบื้องต้น กิจกรรมหลักจำนวน 14 ชั่วโมง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในหมวดอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฎหมายเบื้องต้น กิจกรรมหลักจำนวน 14 ชั่วโมง
1.โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมหลัก 6 ชั่วโมง

2. โครงการอบรมการเขียนรายงาน ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมหลัก 6 ชั่วโมง

3. โครงการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย กิจกรรมหลัก 2 ชั่วโมง

ดังนั้นนักศึกษาต้องเข้าร่วมทั้ง 3 โครงการถึงจะถือว่าผ่านกิจกรรมในหมดนี้

โครงการในหมวดอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฎหมายเบื้องต้นจำนวน
2 โครงการคือ โครงการอบรมการเขียนรายงาน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 กิจกรรมหลักจำนวน 6 ชั่วโมงและโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 กิจกรรมหลักจำนวน 6 ชั่วโมง
คณะขอชี้แจงดังนี้
1. กิจกรรมจะจัดจำนวน 3 รอบ โดยรอบที่ 2 และรอบที่ 3 จะจัดในเดือนพฤศจิกายน หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในรอบนี้ได้ ให้เข้าร่วมในรอบที่ 2 หรือรอบที่ 3 ได้ โดยสามารถรองรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ทุกคน

2.หากระบบครบตามจำนวนที่กำหนด ระบบจะปิดรับสมัครทันที

3.ระบบเปิดวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ระบบปิดวันที่ 23 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ