แสดงรายละเอียดข่าวผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ (กองทุนครอบครัวอำพันธ์ยุทธ์) ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ (กองทุนครอบครัวอำพันธ์ยุทธ์) ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ (กองทุนครอบครัวอำพันธ์ยุทธ์) ประจำปีการศึกษา 2560

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุนการศึกษา
โดยนำสำเนาบัตรนักศึกษาจำนวน 1 ฉบับเพื่อจัดทำหลักฐานการรับทุรการศึกษา
ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์
ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560

เปิดเอกสารดูรายชื่อได้ในไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ