แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะไปศึกษาดูงานจังหวัดระยอง(อู่ตะเภา) ในกระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะไปศึกษาดูงานจังหวัดระยอง(อู่ตะเภา) ในกระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะไปศึกษาดูงานจังหวัดระยอง(อู่ตะเภา) ในกระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะไปศึกษาดูงานจังหวัดระยอง(อู่ตะเภา) ในกระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

1. ให้มาลงชื่อได้ที่หน้าห้องงานบริการการศึกษาฯ เพื่อยืนยันการเข้าร่วม
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ขอนัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ พร้อมทั้งให้นักศึกษาเตรียมสำเนาบัตรประชาชนเท่านั้นมา 1 ฉบับ และเงินจำนวน 700.- บาท
3. กำหนดการ
15 ต.ค.60 -เดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารถึงสนามบินอู่ตะเภา
-ศึกษาดูงาน(เช้า)ท่าเรือแหลมฉบัง
-(บ่าย)ศุลกากรจังหวัดระยอง
16 ต.ค.60 -นิคมมาตราพุต(เช้า)
-สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดระยอง(บ่าย)
17 ต.ค.60 -เรือหลวงจักรกรี(เช้า)
-ศูนย์อนุรักษ์เต๋า
-พิพิณธภัณฑ์ทางทะเล(บ่าย)
(14.00น.)-เดินทางสู่สนามบินอู่ตะเภา

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถลงชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 19 ต.ค.60

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ