แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ในช่วงเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ในช่วงเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ในช่วงเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ในช่วงเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2560 โดยนับเป็นจำนวนชั่วโมงกิจกรรมเสริม ดังนี้

1. กิจกรรม Writing workshop เรียนทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-11.00น. ในวันที่ 9 12 16 19 26 30 ตุลาคม และ 2 6 9 13 16 20 23 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 30 คน ณ ห้องเรียน RB3308 กิจกรรมเสริมจำนวน 20 ชั่วโมงกิจกรรม

2.กิจกรรม Academic writing workshop เรียนทุกวันพุธ เวลา 10.00-12.00น. ในวันที่ 11 18 25 ตุลาคมและ1 8 15 22 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 20 คน ณ ห้องเรียน RB5103 กิจกรรมเสริมจำนวน 12 ชั่วโมงกิจกรรม


3.กิจกรรม Debate workshop เรียนทุกวันพุธ เวลา 14.00-16.00น. ในวันที่ 11 18 25 ตุลาคมและ1 8 15 22 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 30 คน ณ ห้องเรียน RB5103 กิจกรรมเสริมจำนวน 12 ชั่วโมงกิจกรรม

ทั้งนี้ หากนักศึกษาคนใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยลงชื่่อและสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันที หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่งานบริการการศึกษา หรือโทร 053-942918

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ