แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ เรื่องการเรียนการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560

ประกาศ เรื่องการเรียนการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ เรื่องการเรียนการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560

ประกาศ เรื่องการเรียนการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560

ภาคปกติ,พิเศษ (ช่วงเย็น)
1.177103-801 เรียนตามปกติ เลื่อนเวลาสอนจากเดิม 16.30-19.30 น. เป็น 13.30-16.00 น. ห้อง LB 1403
2.177283-801 เรียนตามปกติ เลื่อนเวลาสอนจากเดิม 16.30-19.30 น. เป็น 9.00-11.00 น. ห้อง LB 1404
3.177250-001 งดสอน
4.177361-801 งดสอน
5.177361-802 งดสอน
177434-801 (รออาจารย์ยืนยัน)

หมายเหตุ ภาคปกติงดทุกกระบวนวิชา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ