แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177283 กฎหมายอาญาภาคความผิดฯ ตอน 001, 801 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177283 กฎหมายอาญาภาคความผิดฯ ตอน 001, 801 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177283 กฎหมายอาญาภาคความผิดฯ ตอน 001, 801 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177283 กฎหมายอาญาภาคความผิดฯ ตอน 001, 801 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ภาคปกติ
วัน พุธ ที่ 18 ต.ค.60 เวลา 10.00-13.00 น. ห้อง LB 1401

ภาคพิเศษ
วัน ศุกร์ ที่ 13 ต.ค. 60 เวลา 9.00-11.00 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ