แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ เรียนรวมภาคปกติและภาคพิเศษ กระบวนวิชา 177242 กฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 001,801 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ประกาศ เรียนรวมภาคปกติและภาคพิเศษ กระบวนวิชา 177242 กฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 001,801 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ เรียนรวมภาคปกติและภาคพิเศษ กระบวนวิชา 177242 กฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 001,801 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ประกาศ เรียนรวมภาคปกติและภาคพิเศษ กระบวนวิชา 177242 กฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 001,801 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

หลังการสอบกลางภาคเป็นต้นไป ให้นักศึกษาภาคพิเศษเรียนรวมกับภาคปกติ
ทุกๆ วันจันทร์และพฤหัสบดี เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ