แสดงรายละเอียดข่าวประกาศปิดสถานที่กีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

ประกาศปิดสถานที่กีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศปิดสถานที่กีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

เรื่อง การปิดให้บริการสถานที่กีฬา
เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้เข้าร่วมในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นไปตามประกาศของคณะรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอปิดให้บริการสถานที่กีฬา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ