แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการให้บริการทางกฎหมาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการให้บริการทางกฎหมาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการให้บริการทางกฎหมาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการให้บริการทางกฎหมาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คณะขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้
1. การลงทะเบียน : ให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 30 นาทีก่อนการเริ่มบรรยาย
2. การแต่งกาย : สุดสุภาพ
3. ให้นักศึกษาเข้าฟังบรรยายตามรอบที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์ไว้ ดังนั้นหากนักศึกษาไม่เข้าร่วมฟังการบรรยาย นักศึกษาจะไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรกำหนด

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ