แสดงรายละเอียดข่าวโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วยทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นควรให้มีการจัดทำตราสัญลักษณ์ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและมีความคิดสร้างสรรค์ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ จึงเห็นสมควรจัดประกวดตราสัญลักษณ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น เพื่อใช้ในกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ต่อไป

ส่งผลงานด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดการประกวด
https://goo.gl/nKZvTV

รายละเอียดในเอกสารแนบ(หน้าที่5-6)

สอบถามเพิ่มเติม 053-942915

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ