แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Chung-Ang University, Korea [หมดเขต 20 ตุลาคม 2560]

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Chung-Ang University, Korea [หมดเขต 20 ตุลาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Chung-Ang University, Korea [หมดเขต 20 ตุลาคม 2560]

Chung-Ang University (CAU) แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา สำหรับ Spring Semester 2018 (ภาคการศึกษาแรก ระหว่าง 2 มีนาคม – มิถุนายน 2018)

นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเตรียมเอกสารการสมัครได้ตามรายละเอียดที่ระบุ

สำหรับนักศึกษาปริญญาโทที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 2 คณะ คือ Global MBA และ Graduate School of International Studies

โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://cauexchange.blog และเอกสารตามไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ