แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ บุคลากร/นักศึกษา ที่ต้องการใช้สิทธิในการจอดรถ อาคารจอดรถ มช

ประกาศ บุคลากร/นักศึกษา ที่ต้องการใช้สิทธิในการจอดรถ อาคารจอดรถ มช - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ บุคลากร/นักศึกษา ที่ต้องการใช้สิทธิในการจอดรถ อาคารจอดรถ มช

ผู้ประสงค์จะใช้อาคารที่จอดรถ มช(โครงการอาคารจอดรถถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ S๑) กำหนดระยะเวลาของการยื่นขอลงทะเบียนเข้าจอดรถช่วงที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยให้ทำการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับเข้าจอด พร้อมแนบสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวบรวมส่งที่สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซด์
https://goo.gl/gyHdZF

**กรณีบุคลากรที่ได้ยื่นคำขอทำบัตรอนุญาติผ่าน เข้า - ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559-2561 กับศูนย์รักษาความปลอดภัย และจัดระเบียบการใช้รถในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศปร.) เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับเข้าจอดรถของอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถสอบถามข้อมูลสิทธิ์การเข้าจอดรถได้โดยตรงที่
คุณพันแสน อุบาลี 053-942680 ต่อ 16

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ