แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kwassui Women’s University

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kwassui Women’s University - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kwassui Women’s University

Kwassui Women’s University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kwassui Women’s University ประจำปีการศึกษา 2018 ให้กับนักศึกษาหญิงที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง

For Spring semester: กำหนดรับสมัครถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

For Fall semester: กำหนดรับสมัครถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2561

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมายังงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://inter.oop.cmu.ac.th และเอกสารตามไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ