แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177425 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ ตอน 001,801 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177425 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ ตอน 001,801 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177425 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ ตอน 001,801 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177425 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ ตอน 001,801 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ภาคปกติ
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1402

ภาคพิเศษ
วัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ