แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการถ่ายทอดสดการบรรยายเนติบัณฑิต ภาคค่ำ จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ภาค2 สมัยที่ 70

รับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการถ่ายทอดสดการบรรยายเนติบัณฑิต ภาคค่ำ จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ภาค2 สมัยที่ 70 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการถ่ายทอดสดการบรรยายเนติบัณฑิต ภาคค่ำ จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ภาค2 สมัยที่ 70

คณะนิติศาสตร์ มช. ได้จัดการถ่ายทอดสดการบรรยายเนติบัณฑิต ภาคค่ำ จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ภาค2 สมัยที่ 70

ค่าลงทะเบียน คนละ 1,000.- บาท

สถานที่เรียน ห้อง LB 1402 ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์ มช.

หลักฐานการสมัคร
1. รูป 1 นิ้ว 1 ใบ
2. ใบสมัคร 1 ชุด (คลิก link ไฟล์ประกอบข่าว)
3. สำเนาบัตรประชาชน

สนใจสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือโทร 053-942920 หรือ Facebook ถ่ายทอดสดบรรยายเนติ - ภาคค่ำ นิติ มช.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ