แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ทัศนศึกษาย่านวัดเกตการาม เพื่อศึกษามรดกวัฒนธรรมชุมชนและกฎหมาย(สิ่งแวดล้อม ผังเมืองและสิทธิชุมชน)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ทัศนศึกษาย่านวัดเกตการาม เพื่อศึกษามรดกวัฒนธรรมชุมชนและกฎหมาย(สิ่งแวดล้อม ผังเมืองและสิทธิชุมชน) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ทัศนศึกษาย่านวัดเกตการาม เพื่อศึกษามรดกวัฒนธรรมชุมชนและกฎหมาย(สิ่งแวดล้อม ผังเมืองและสิทธิชุมชน)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ทัศนศึกษาย่านวัดเกตการาม เพื่อศึกษามรดกวัฒนธรรมชุมชนและกฎหมาย(สิ่งแวดล้อม ผังเมืองและสิทธิชุมชน) ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 -12.00 น.

คณะขอแจ้งกำหนดการเข้าร่วมโครงการดังนี้
1. การลงทะเบียน : เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 -08.30 น. เท่านั้น หากเกินกว่าเวลาที่กำหนดไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม
2. การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา เท่านั้น
3. คณะมีบริการรถรับ-ส่ง ห้ามนักศึกษาเดินทางเอง

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ