แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส60) ประจำปีการศึกษา 2560 และทุนคณะกรรมการส่งเสริมมหา

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส60) ประจำปีการศึกษา 2560 และทุนคณะกรรมการส่งเสริมมหา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส60) ประจำปีการศึกษา 2560 และทุนคณะกรรมการส่งเสริมมหา

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส60) ประจำปีการศึกษา 2560 และทุนคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกาา 2560

วันที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาวุธ ศรีศุกรี และห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวนิโลบล วงศ์เมือง รหัส 592010046

วันที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาวุธ ศรีศุกรี และห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวชนิดาภา เทียนหอม รหัส 602010015
นางสาวศุภานิช ปุมสันเทียะ รหัส 602010089

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ