แสดงรายละเอียดข่าว(ขยายเวลา)การรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

(ขยายเวลา)การรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ขยายเวลา)การรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
1.เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ) ทุกชั้นปี ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
2.มีความประพฤติดี มีความขยันและอดทน
3.มีเวลาว่างสามารถช่วยเหลืองานเป็นผู้ช่วยงานอาจารย์ได้

หลักฐานประกอบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
1.แบบขอรับทุนนักศึกษาช่วยงาน คณะนิติศาสตร์
2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.สำเนาใบแสดงผลการเรียน CMR 55 (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) หรือสำเนา ใบ ปพ.1 (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1)

กำหนดการรับสมัคร
วันที่ 13-30 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

ใบสมัครดาวน์โหลดได้ที่ http://www.law.cmu.ac.th/law2011/downloads/student_1470818666.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ