แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 001,801 อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 001,801 อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 001,801 อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 001,801 อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

วัน เสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 16.30-19.30 น.ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ