แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177450 ตอน 801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177450 ตอน 801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177450 ตอน 801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177450 ตอน 801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

วัน อังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 16.30-19.30 น.
จากเดิมเรียนห้อง LB 1201 เปลี่ยนเป็นห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ