แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์
ทุนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2560

โดยคณะกรรมการทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ฯ จะดำเนินการสัมภาษณ์
เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาในวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ โดยขอให้นักศึกษามารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในวันเวลา 08.30 น.

จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศไปเข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากนักศึกษามีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ตามกำหนดการดังกล่าว โปรดแจ้ง คุณมณีเนตร สอนทุ่ง งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) ล่วงหน้า มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ