แสดงรายละเอียดข่าว



ประชาสัมพันธ์ CommTECH Camp Insight 2018, Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย [หมดเขต 29 ธันวาคม 2560]

ประชาสัมพันธ์ CommTECH Camp Insight 2018, Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย [หมดเขต 29 ธันวาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ CommTECH Camp Insight 2018, Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย [หมดเขต 29 ธันวาคม 2560]

สถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย แจ้งประชาสัมพันธ์ CommTECH Camp Insight 2018 ภายใต้หัวข้อ “Solving Local Problems with Global Knowledge” เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาของชุมชนและทั่วโลก ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย

มีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอยู่ 1,600 USD (ครอบคลุมค่าที่พัก ค่าเดินทางภายในประเทศอินโดนีเซีย ค่าธรรมเนียมโครงการ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร และค่าทัศนศึกษา รวมทั้งค่าบริการรับ-ส่งสนามบิน) โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าวีซ่า ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 29 ธันวาคม 2560 และมีโอกาสได้รับพิจารณาขอรับทุนช่วยเหลือการเข้าร่วมโครงการแบบทุนเต็มจำนวนและทุนบางส่วน

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://io.its.ac.id/commtech-insight-2018

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ