แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177452 กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม ตอน 801

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177452 กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177452 กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม ตอน 801

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177452 กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม ตอน 801
ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. และนัดสอนเพิ่มเติิมในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ