แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว [หมดเขต 20 กันยายน 2560]

ทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว [หมดเขต 20 กันยายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว [หมดเขต 20 กันยายน 2560]

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล แจ้งเรื่อง มูลนิธิไหหนาน ซือหัง (Hainan ChiHang Foundation) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรการให้บริการทางการบิน ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว มณฑลไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 3 เดือน โดยผู้ผ่านการอบรมมีโอกาสเข้าปฏิบัติงานกับกลุ่มสายการบิน Hainan Airlines

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย
2. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขั้นไป หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับ ปวส.
3. อายุไม่เกิน 25 ปี
4. ผ่านการสอบ HSK ได้คะแนนระดับ 4 ขึ้นไป
5. ได้รับทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ค่าฝึกงาน ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ


ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.dpu.ac.th/msrci/documents.php

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ