แสดงรายละเอียดข่าวแผนการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

แผนการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

- กำหนดการฝึก
- วินัย
- กิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะและความเสียสละ

โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ