แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเลื่อนเวลาสอน กระบวนวิชา 177103 ตอน 802 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศเลื่อนเวลาสอน กระบวนวิชา 177103 ตอน 802 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเลื่อนเวลาสอน กระบวนวิชา 177103 ตอน 802 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศเลื่อนเวลาสอน กระบวนวิชา 177103 ตอน 802 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

วัน พุธ ที่ 6 กันยายน 2560 จากเดิมเวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1401
เปลี่ยนเป็นเวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1401

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนเฉพาะวันที่ประกาศเท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ