แสดงรายละเอียดข่าวโครงการตราชูคู่ชาวบ้านได้จัดอบรมทักษะการจัดรายการวิทยุให้กับสมาชิกในโครงการ

โครงการตราชูคู่ชาวบ้านได้จัดอบรมทักษะการจัดรายการวิทยุให้กับสมาชิกในโครงการ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการตราชูคู่ชาวบ้านได้จัดอบรมทักษะการจัดรายการวิทยุให้กับสมาชิกในโครงการ

อบรมการจัดรายการวิทยุ ประจำปี 2560
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. โครงการตราชูคู่ชาวบ้านได้จัดอบรมทักษะการจัดรายการวิทยุให้กับสมาชิกในโครงการทั้งที่เป็นสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาเมื่อวันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั้นปีที่ 2 และ 3 รายชื่อดังต่อไปนี้

1.นางสาวอาทิตยา สมคำเพชร
2. นายยงยศ ยุกติธร
3. นางสาวดรุณี ใจเที่ยง
4. นางสาวจริยาพร ฤทธีภมร
5. นางสาววิชญาพร พวงจันทร์
6.นายพงศธร เหมทานนท์
7. นางสาวกานต์พิชชา ใจอินทร์
8. นางสาวเกวลี แดงน้อย
9. นางสาวกุลิสรา แย้มกวีตระกูล
ณ ห้อง LB1101 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณสุนิสา เมืองแก้ว วิทยากรผู้ให้ความรู้ จากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ