แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด ออกแบบสื่อโปสเตอร์ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด ออกแบบสื่อโปสเตอร์ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด ออกแบบสื่อโปสเตอร์ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย  ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย”

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวร์รันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด ออกแบบสื่อโปสเตอร์ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย”

เพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนักในเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนนของคนรุ่นใหม่

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ส่งใบสมัครได้ที่บริษัท บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวร์รันซ์ จำกัด
สาขาประเทศไทย เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 23
ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาคร กรุงเทพฯ 10120
ระบุมุมซองว่า “ประกวดโปสเตอร์”

** สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-679-6165-87 ต่อ 2405
หรือ www.ms-ins.co.th

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ