แสดงรายละเอียดข่าวทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) ประจำปีการศึกษา 2017 - 2018 [หมดเขต 6 กันยายน 2560]

ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) ประจำปีการศึกษา 2017 - 2018 [หมดเขต 6 กันยายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) ประจำปีการศึกษา 2017 - 2018 [หมดเขต 6 กันยายน 2560]

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) ประจำปีการศึกษา 2017 – 2018 หลักสูตรและการสัมมนาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมกรีกสมัยใหม่ ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Coureses and Seminars in Greece in the Modern Greek Language and Culture, 24th Programme, Academic Year 2017 - 2018) ระหว่างเดือนตุลาคม 2017 – พฤษภาคม 2018 จำนวน 50 ทุน โดยผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2560 )

ผู้สมัครรับทุนต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทาง foreigners@iky.gr ภายในวันที่ 6 กันยายน 2560 พร้อมส่งเอกสารต้นฉบับผ่านสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐเฮลเลนิกประจำประเทศไทย หรือสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.iky.gr/en/scholarships/foreign-citizens-eng/modern-greek-language-courses

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ