แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารประกอบตั้งเบิกเงินทุน

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารประกอบตั้งเบิกเงินทุน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารประกอบตั้งเบิกเงินทุน

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ส่งสำเนาบัตรนักศึกษาจำนวน 1 ฉบับและสำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
พร้อมเซ็นเอกสารใบสำคัญรับเงิน
เพื่อจัดทำหลักฐานการรับรางวัลเรียนดีที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ภายในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ