แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560  (เพิ่มเติม)

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ รายงานตัวเพื่อยืนยัน
การรับรางวัลเรียนดี
โดยนำสำเนาบัตรนักศึกษาจำนวน 1 ฉบับ
และสำเนาใบแสดงผลการเรียน
ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ