แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งการรับสมัครทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

แจ้งการรับสมัครทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งการรับสมัครทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

แจ้งการรับสมัครทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

- ขอให้นักศึกษาที่สนใจอ่านรายละเอียดการรับสมัครทุนให้ละเอียด
- สำหรับนักศึกษาที่สนใจ ให้กรอกแบบสมัครขอรัยทุนการศึกษา และแบบคัดกรองฯ ในระบบ (CMU SIS) ตั้งแต่วันที่ 15-25 สิงหาคม 2560 พร้อมทั้งส่งแบบสมัครขอรับทุนการศึกษา และแบบคัดกรองฯ จำนวน 1 ชุด ได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ