แสดงรายละเอียดข่าวขอนัดพบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์

ขอนัดพบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอนัดพบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์

ขอนัดพบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ เนื่องจากคณะจะปฐมนิเทศโครงการทัศนศึกษาปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก จำนวน 12 ชั่วโมง (โดยแบ่งเป็น การฟังการปฐมนิเทศ 1 ชั่วโมง การลงพื้นที่ทัศนศึกษา 8 ชั่วโมงและการนำเสนอผลการศึกษา 3 ชั่วโมง) โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องเลือกลงพื้นที่ศึกษาคนละ 1 พื้นที่จากทั้งหมด 7 พื้นที่ศึกษาที่คณะกำหนดไว้

ดังนั้นเพื่อผลประโยชน์ของการเลือกลงพื้นที่ศึกษา ให้นักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้ และไม่อนุญาตให้นักศึกษาเลือกสถานที่ลงพื้นที่แทนเพื่อนที่ไม่เข้าร่วม

สำหรับนักศึกษาที่ติดเรียน ให้แจ้งคณะให้รับทราบด้วย โดยสามารถแจ้งได้ที่งานบริการการศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ