แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา
-เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2560
-เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี
-ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างรับทุนอื่นใด

รายละเอียดต่างๆ ดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว
---------------------------------------------------------

การสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โปรดเตรียมรายละเอียด ดังนี้ (ก่อนเข้าสู่ระบบ)

1. USERNAME : ................@cmu.ac.th
2. Password :............................

ก่อนเข้าสู่ระบบให้นักศึกษายืนยันแสดงตัวตนที่นี่ https://mis.cmu.ac.th/cmumis/App_General/StdRegistration.aspx

หลังจากแสดงตัวตนเสร็จแล้วให้ เข้าสู้ระบบรับสมัคร ที่นี่
https://sis.cmu.ac.th/cmusis/home/index

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ