แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ EPTUS ฟรี!!! [หมดเขต 11 กันยายน 2560]

ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ EPTUS ฟรี!!! [หมดเขต 11 กันยายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ EPTUS ฟรี!!! [หมดเขต 11 กันยายน 2560]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ต้องเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test For Undergraduate Students: EPTUS)

ซึ่งผลของการทดสอบภาษาอังกฤษจะเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ์ จึงได้กำหนดจัดการทดสอบ EPTUS ครั้งที่ 2/2017 ระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 11 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดสอบทุกวันพุธ ใน 2 ช่วงเวลา คือ

ช่วงที่ 1 : 09.00 – 11.00 น.
ช่วงที่ 2 : 13.00 – 15.00 น.

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ และหากประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ ขอให้กรอกใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้โดยตรงที่ คุณวารุณี ค๊าสตารี งานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5394 3664 ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบฯ วันที่ 15 กันยายน 2560 ทางเว็บไซต์ http://inter.oop.cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ