แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kyoto University, Japan [หมดเขต 25 สิงหาคม 2560]

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kyoto University, Japan [หมดเขต 25 สิงหาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kyoto University, Japan [หมดเขต 25 สิงหาคม 2560]

Kyoto University, Japan แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Spring semester 2018 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. KUINEP – สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ และมุ่งเน้นการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยกำหนดให้นักศึกษาเรียนอย่างน้อย 6 วิชา ในแต่ละภาคการศึกษา และผู้สมัครต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (TOEFL iBT 79 หรือ IELTS 6.0)

2. General Exchange (GE) –
2.1 Special Auditor – สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โท และเอก เปิดสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี (N1)
2.2 Special Research – สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอก ซึ่งเน้นการทำวิจัย และผู้สมัครต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น (N1) และ/หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (TOEFL iBT 79 หรือ IELTS 6.0)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://area34.smp.ne.jp/area/table/19524/bd0zkA/M?S=oelbt2sikfo และให้ดำเนินการยื่นเอกสารประกอบการสมัครผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะที่สังกัด ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครโครงการ KUINEP (สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือติดต่อขอรับได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด)
1. Recommendation Letter (Form 1-1, 1-2)
2. Health certificate (Form 2)
3. Certificate of enrollment in home university (Form 3)
4. Language Proficiency Supporting Document “TOEFL or IELTS”
5. Academic Transcript (English only)
6. Copy of Passport
7. Portrait photo
8. Document for JASSO scholarship (for applicants who would like to apply)

สำหรับโครงการอื่น โปรดติดต่อ คิรากรณ์ (งานวิเทศสัมพันธ์) โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@hotmail.com หรือ facebook : International Relations Law CMU

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ