แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ” ครั้งทที่ 9 ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ” ครั้งทที่ 9 ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ” ครั้งทที่ 9 ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4 ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา
เข้าร่วมการสอบแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9” ระดับอุดมศึกษา
ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน สามารถเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 5 ทีมต่อคณะ
ศึกษาระเบียบการแข่งขันและสมัครได้ที่ www.set.or.th/phetecon

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ