แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 802 อ.พลอยแก้ว โปราณานนท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 802 อ.พลอยแก้ว โปราณานนท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 802 อ.พลอยแก้ว โปราณานนท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 802 อ.พลอยแก้ว โปราณานนท์

วัน ศุกร์ ที่ 18 ส.ค.60 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1303

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ