แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแห่งประเทศไทย
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 ในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนการศึกษาละ 50,000 บาท

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว
ให้เข้าระบบสมัครขอรับทุนการศึกษา (CMU SIS)
พร้อมพิมพ์แบบสมัครขอรับทุนการศึกษาและแบบคัดกรอง
ส่งมายังหน่วยกิจการนักศึกษาที่นักศึกษาสังกัด
ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ