แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียดีจะต้องเข้าร่วมรับรางวัลเรียนดี
ใน “พิธีไหว้ครูของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ”
ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
โดยให้ใส่ชุดนักศึกษาเรียบร้อย พร้อมรายงานตัวที่ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ เวลา 09.00 น. หากนักศึกษาติดภาระกิจการเรียนในวันดังกล่าว ขอความร่วมมือแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการขอเวลาเรียนให้ต่อไป
(ติดต่อได้ที่หน่วยงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ