แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา(นอกคณะ) วันเสาร์ ที่ 12 ส.ค.60

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา(นอกคณะ) วันเสาร์ ที่ 12 ส.ค.60 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา(นอกคณะ) วันเสาร์ ที่ 12 ส.ค.60

ประกาศ...งดสอน....(วันหยุดนักขัตฤกษ์)......
วัน..เสาร์....ที่...12...เดือน..สค.....พ.ศ. ...60....
กระบวนวิชา..001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์ฯ...ตอน..810,811,812,813,814....
กระบวนวิชา 703103 การเป็นผู้ประกอบการฯ ตอน 802
กระบวนวิชา 176220 กฎหมายธุรกิจ ตอน 801

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ