ประกาศงดสอน กระบวนวิชา(นอกคณะ) วันเสาร์ ที่ 12 ส.ค.60

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา(นอกคณะ) วันเสาร์ ที่ 12 ส.ค.60

ประกาศ...งดสอน....(วันหยุดนักขัตฤกษ์)......
วัน..เสาร์....ที่...12...เดือน..สค.....พ.ศ. ...60....
กระบวนวิชา..001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์ฯ...ตอน..810,811,812,813,814....
กระบวนวิชา 703103 การเป็นผู้ประกอบการฯ ตอน 802
กระบวนวิชา 176220 กฎหมายธุรกิจ ตอน 801