ประกาศสอนและงดสอน วันเสาร์ ที่ 12 ส.ค.60 (วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนและงดสอน วันเสาร์ ที่ 12 ส.ค.60 (วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประกาศสอนและงดสอน วันเสาร์ ที่ 12 ส.ค.60 (วันหยุดนักขัตฤกษ์)

กระบวนวิชาที่งดสอน
-176220 กฎหมายธุรกิจ ตอน 801 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
-177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา
กระบวนวิชาที่สอนตามปกติ
-177452 กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตอน 001,801 อ.ดร.นัทมน คงเจริญ
-177285 กฎหมายอาญาความผิด2 ตอน 801 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์