แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนและงดสอน วันเสาร์ ที่ 12 ส.ค.60 (วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประกาศสอนและงดสอน วันเสาร์ ที่ 12 ส.ค.60 (วันหยุดนักขัตฤกษ์) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนและงดสอน วันเสาร์ ที่ 12 ส.ค.60 (วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประกาศสอนและงดสอน วันเสาร์ ที่ 12 ส.ค.60 (วันหยุดนักขัตฤกษ์)

กระบวนวิชาที่งดสอน
-176220 กฎหมายธุรกิจ ตอน 801 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
-177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา
กระบวนวิชาที่สอนตามปกติ
-177452 กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตอน 001,801 อ.ดร.นัทมน คงเจริญ
-177285 กฎหมายอาญาความผิด2 ตอน 801 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ