ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

กิจกรรมเสริม 2 ชั่วโมง

คณะขอแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. ลงทะเบียน : ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00 -10.30 น. เท่านัน้ หากเกินกว่าเวลาที่กำหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม
2. การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา เท่านั้น

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี้