ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์

วัน ศุกร์ ที่ 11 ส.ค.60 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1402

หมายเหตุ เริ่มเรียนวันอังคาร ที่ 15 ส.ค.60