แสดงรายละเอียดข่าวคณะนักศึกษาโครงการตราชูคู่ชาวบ้าน ได้จัดอบรมให้แก่นักศึกษาหอพักหญิง 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนักศึกษาโครงการตราชูคู่ชาวบ้าน ได้จัดอบรมให้แก่นักศึกษาหอพักหญิง 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนักศึกษาโครงการตราชูคู่ชาวบ้าน ได้จัดอบรมให้แก่นักศึกษาหอพักหญิง 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนักศึกษาโครงการตราชูคู่ชาวบ้าน ได้จัดอบรมให้แก่นักศึกษาหอพักหญิง 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อนักศึกษายุคใหม่สร้างสรรค์สังคมไทยไร้การทุจริต เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 นำโดย อาจารย์สาลินี ภู่รุ่งเรืองผล อาจารย์หัวหน้าโครงการตราชูคู่ชาวบ้าน และคณะนักศึกษา นายคมกริช เวชภักดีวงษ์ ประธานตราชูคู่ชาวบ้าน ฝ่ายวิชาการ นายเรืองยศ วัฒนศิริเดชา ประธานตราชูคู่ชาวบ้าน ฝ่ายแผนงาน นางสาวญาณิกา จันทร์สามเรือน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวพรรณิกา ทองสวัสดิ์ นายวัชรพงศ์ ค่อยจะโป๊ะ นายสิทธิณัฐ รักฐิติธรรม นายพงศ์พันธุ์ วีระสมวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ