แสดงรายละเอียดข่าวโครงการตราชูคู่ชาวบ้านสัญจร ให้ความรู้ชาวบ้านในด้านกฎหมาย

โครงการตราชูคู่ชาวบ้านสัญจร ให้ความรู้ชาวบ้านในด้านกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการตราชูคู่ชาวบ้านสัญจร ให้ความรู้ชาวบ้านในด้านกฎหมาย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ตราชูคู่ชาวบ้าน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการตราชูคู่ชาวบ้านสัญจร ให้ความรู้ชาวบ้านในด้านกฎหมาย ทั้งหัวข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน การทวงหนี้ ความผิดเกี่ยวกับเพศ การดำเนินคดีทางอาญา กฎหมายจราจร กฎหมายที่ดิน และกฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ตราชูคู่ชาวบ้าน ขอขอบคุณทาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ และผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้าน ที่ให้การต้อนรับคณะทีมงานตราชูคู่ชาวบ้านเป็นอย่างดี
และขอขอบพระคุณอาจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการตราชูคู่ชาวบ้าน ที่มาควบคุมดูแลนักศึกษาตราชูคู่ชาวบ้านในครั้งนี้
โดยมีนักศึกษาทีมงาน นำโดย นายคมกริช เวชภักดีวงษ์ ประธานตราชูคู่ชาวบ้าน ฝ่ายวิชาการ นายเรืองยศ วัฒนศิริเดชา ประธานตราชูคู่ชาวบ้าน ฝ่ายแผนงาน นางสาวญาณิกา จันทร์สามเรือน นางสาวพรรณิกา ทองสวัสดิ์ นายวัชรพงศ์ ค่อยจะโปะ นายสิทธิณัฐ รักฐิติธรรม นางสาวศิรินทิพย์ วงค์ใจ นายพงศ์พันธุ์ วีระสมวงศ์ นางสาววรกานต์ ถิ่นอ่วน นายภาวิน แสงคำชู นายภูรินท์ ชมชื่น นายอุดมทรัพย์ รื่นรมย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ