แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ภาคพิเศษเรียนรวมกับภาคปกติ ผศ.ทศพล ทรรรศนกุลพันธ์

ประกาศ กระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ภาคพิเศษเรียนรวมกับภาคปกติ ผศ.ทศพล ทรรรศนกุลพันธ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ภาคพิเศษเรียนรวมกับภาคปกติ ผศ.ทศพล ทรรรศนกุลพันธ์

ประกาศ กระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ภาคพิเศษเรียนรวมกับภาคปกติ ผศ.ทศพล ทรรรศนกุลพันธ์

เริ่มตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 8 ส.ค. 60 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1201

หมายเหตุ ภาคพิเศษเรียนรวมกับภาคปกติ ทุกๆ วันอังคาร,ศุกร์ เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ