แสดงรายละเอียดข่าวประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ขององค์กรนักศึกษาในสังกัดมิให้กระทบต่อการเรียน การสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
**จึงกำหนดให้งดจัดกิจกรรมนักศึกษาเป็นเวลา 2 อาทิตย์
ก่อนสอบประจำภาคเรียนปกติ**

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 13 - 26 พฤศจิกายน 2560
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16 - 29 เมษายน 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ