แสดงรายละเอียดข่าวโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ LOGO คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ LOGO คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ LOGO คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
LOGO คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ทางเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.law.cmu.ac.th

การส่งผลงาน
ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปษณีย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560 - 15 กันยายน 2560 ในวันเวลาราชการ ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณย์เป็นสำคัญ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ